Prijava

Vsak študent mora izpolniti predprijavo do določenega datuma razpisa.

 1. Študijski program, ki ga bo poslušal na tuji univerzi/fakulteti, predlaga študent sam na posebnem obrazcu (Obrazec 2). Predlog izdela na osnovi informacijskih paketov tujih univerz. Skupaj s programom pripravi študent na istem obrazcu tudi seznam predmetov iz programa EPF, ki bi jih moral opraviti v istem semestru na EPF (v ta seznam štejejo tudi izbirni predmeti). Program in seznam priznanih predmetov potrdita predstojnik smeri EPF, na kateri študira študent, in prodekan za izobraževanje (doc. dr. Franjo Mlinarič). Kopijo obrazca 2 odda študent v Službo za mednarodno sodelovanje EPF.
 2. Enosemestrski študijski program, ki ga bo študent EPF poslušal na tuji univerzi, mora biti po vsebini in zahtevnosti primerljiv s programom študija tiste smeri na EPF, na katero je študent vpisan. O tem odloča predstojnik smeri.

  1. Študent mora opraviti približno toliko število izpitov v tujini, kot bi jih moral opraviti v istem semestru na EPF oz.
  2. opraviti v tujini najmanj 3 smerne predmete, 1 izbirni ekonomski predmet in en poljubno izbran predmet (ki je lahko tudi jezik države, v kateri študira, ali drugo) oz.
  3. zbrati na tuji univerzi najmanj 20 kreditnih točk.
  4. Tuj jezik (angleščina, nemščina), v katerem opravlja študent EPF v tujini izpite in druge študijske obveznosti v okviru eno semestrskega študija, se mu prizna kot opravljen izpit iz tujega jezika na EPF (celoletni predmet) in se mu zanj priznajo ustrezne kreditne točke. V primeru predavanj v drugih tujih jezikih (italijanščina, španščina, francoščina, portugalščina ipd.) se študentu prizna vsaj 5 kreditnih točk, v program AIPS pa se mu vpiše ta tuj jezik kot dodatni predmet. Če posluša študent v tujini samo posamične predmete, mora opravljati izpit iz tujega jezika na EPF, če je to predvideno s študijskim programom.
  5. Praviloma mora študent skupaj zbrati 30 kreditnih točk, kar je v skladu z vrednotenjem enega semestra po ECTS.

 3. Če želi študent v tujini pripravljati diplomsko delo mora imeti pred odhodom v tujino prijavljeno in odobreno temo diplomskega dela in pisno izjavo mentorja na partnerski univerzi/fakulteti, da je pripravljen biti mentor diplomski nalogi. V tujini mora študent napisati vsaj tretjino diplomskega dela v slovenskem in ali angleškem/nemškem jeziku (da ga lahko pregleda mentor v tujini). Če se domači mentor strinja in je pripravljen sestaviti komisijo, ki bo sprejela zagovor diplomskega dela v angleškem jeziku, lahko študent celotno delo in zagovor pripravi v angleškem/nemškem jeziku.

Kriteriji in pravila izbire

 1. Na eno semestrski študij v tujino lahko gre praviloma redni študent, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  1. da ima ob prijavi za študij v tujino status študenta,
  2. da je ob odhodu v tujino vpisan v najmanj 2. letnik študijskega programa EPF,
  3. da ima pred odhodom na študij v tujino opravljene vse preizkuse znanja iz preteklih semestrov, oziroma dosega pogoje, ki veljajo za prehod v naslednji letnik na EPF (če se semester v tujini prične prej kot na EPF, lahko študentu manjkata največ dva preizkusa znanja iz zadnjega semestra - o tem odloča prodekan za izobraževanje)
  4. da izpolnjuje pogoje glede znanja tujega jezika, ki je predpisana s strani tuje partnerske institucije;

 2. Če je primernih kandidatov za eno semestrski študij v tujini več kot je študijskih mest se pri selekcijskem postopku upošteva povprečna ocena. Pri izboru imajo prednost kandidati, ki zberejo več točk po naslednjem sistemu:

  1. osnova za izračun je povprečna ocena vseh do prijave opravljenih izpitov,
  2. plus 0,2 točke za katerikoli izpit iz izbirnega predmeta na EPF, katerega izvedba je potekala v angleškem jeziku in ki ga je kandidat opravil z oceno najmanj 7,
  3. plus 0,2 točke, če je bil kandidat spremljevalec (mentor) tujemu študentu,
  4. če zbere več kandidatov enako število točk, ima prednost tisti, ki še nikoli ni študiral v tujini.

 3. Postopek izbire kandidatov za eno semestrski študij v tujini je sledeč:

  1. EPF vsako leto razpiše eno semestrski študij v tujini v skladu z določili posameznih programov oz. med univerzitetnih sporazumov,
  2. kandidati za študij v tujini izpolnijo prijavni obrazec (Obrazec 1)
  3. na osnovi kriterijev iz 5. točke teh pravil nastane prednostni vrstni red kandidatov za študij v tujini,
  4. če kdo izmed izbranih študentov kasneje ugotovi, da ne more oditi na študij v tujino, ga nadomesti prvi naslednji kandidat na seznamu,
  5. končno izbiro kandidatov za študij v tujini opravi prodekan za izobraževanje (doc. dr. Franjo Mlinarič).

 4. Če študent v času pred odhodom v tujino izgubi status študenta, mora to v najkrajšem času sporočiti v Službo za mednarodno sodelovanje EPF, ki poišče novega kandidata. Če se študent ponovno vpiše v 2. letnik (UNI), ne izpolnjuje pogojev za študij v tujino (kljub temu da ima status), zato o tem obvesti Službo za mednarodno sodelovanje. Če se študent ponovno vpiše v 3. letnik (UNI) in pridobi tako status študenta, je to poseben primer, o katerem odločata predstojnik smeri in prodekan za izobraževanje.
 5. Določila pod točkama 1. in 2. se smiselno uporabljajo tudi v primeru, da želi študent opravljati v tujini samo posamične izpite, pripravljati diplomsko delo ali opravljati prakso.

Priloge