Po vrnitvi

V roku 30 dni po opravljeni oz. realizirani mobilnosti, mora udeleženec mobilnosti:

1. Izpolniti spletni vprašalnik, ki ga po končani mobilnosti prejmejo na svoj elektronski naslov iz poročevalskega sistema »Mobility Tool«. Od udeležencev, ki ne oddajo poročila, lahko UM zahteva, da deloma ali v celoti vrnejo prejeto Erasmus+ dotacijo.

2. Na naslov UM (Univerza v Mariboru, Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti, Slomškov trg 15, 2000 Maribor) poslati naslednje dokumente:

  • original Potrdilo institucije gostiteljice o trajanju in vsebini mobilnosti, izključno na predpisanem obrazcu Letter of confirmation for Erasmus+ Training Mobility in the Academic Year 2017/2018 (Priloga 4) z izpolnjenimi vsemi zahtevanimi podatki, podpisom odgovorne osebe s strani univerze gostiteljice ter njenim uradnim žigom.
  • obračun vseh stroškov mobilnosti (Priloga 5), ki ga potrdi odgovorna oseba, s priloženimi kopijami dokazil o nastanku in plačilu vseh stroškov v zvezi z mobilnostjo, vključno z obračunanim potnim nalogom v skladu s slovensko zakonodajo (originalna dokazila se morajo hraniti na fakulteti še 5 let po prejemu končnega nakazila).

Po prejemu teh dokumentov bo UM nakazala upravičena sredstva, obračunana v skladu s tem razpisom in s pravili programa ERASMUS+.