Prijava

Prijava na razpis mora vključevati:

  1. Prijavo na razpis (Priloga 1)
  2. Original izpolnjenega programa pedagoških obveznosti na mobilnosti, t.i. "Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching" (Priloga 2), podpisan s strani prijavitelja, ter potrjen s strani gostujoče in domače institucije (dekan, Erasmus fakultetni koordinator). Vsebovati mora namen in obrazložitev mobilnosti (cilje, dodano vrednost), vsebino pedagoškega dela in pričakovane razultate.
  3. Predračun stroškov mobilnosti (posebej za stroške prevoza in stroške dnevnic dkupaj z nočitvami ter podatkom o številu nočitev) (Priloga3).

Popolno prijavo je potrebno poslati po pošti na naslov:

Univerza v Mariboru
Služba za mednarodno sodelovanje
Slomškov trg 15
2000 Maribor

s pripisom "Prijava na Razpis Erasmus+ STA (KA103)".

Nepopolne prijave bodo pozvane v dopolnitev. Takšna prijava bo zavrnjena, če ne bo dopolnjena v roku 30 dni.

Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni in podpisani pred odhodom prijavitelja v tujino.

Prijavitelj se s predloženo prijavo in programom predavanj, ki ga s podpisom potrdijo vse udeležene stranke, zaveže k spoštovanju pravil programa Erasmus+. Rok za prijavo ni določen. UM bo sprejemala prijave do zapolnitve mest oziroma porabe sredstev. Če bo na razpis prispelo sočasno več prijav, kot bo na tisti dan še razpoložljivih mest oziroma sredstev, bodo imeli prednost pri izbiri prijavitelji, ki :

  1. se za sodelovanje prijavljajo prvič;
  2. prijava je prijeta s strani članice oziroma partnerske institucije, s strani katere smo prejeli manj prijav na razpis;
  3. mobilnost bo nastopila prej;
  4. mobilnost se bo izvedla na bolj oddaljeni gostujoči organizaciji.


Medinstitucionalni sporazumi