Prijava

Prijavitelj se mora pred prijav na razpis z institucijo pošiljateljico in institucijo gostiteljico dogovoriti o programu mobilnosti - Mobility Agreement. 

Prijava na razpis mora vključevati:

  1. Prijavo na razpis (Priloga 1)
  2. Original izpolnjenega programa mobilnosti MOBILITY AGREEMENT, podpisan s strani prijavitelja, ter potrjen s strani domače in gostujoče institucije (Priloga 2). Vsebovati mora namen in obrazložitev mobilnosti (cilje, dodano vrednost), vsebino pedagoškega dela in pričakovane rezultate.
  3. Predračun stroškov mobilnosti (posebej za stroške prevoza in stroške dnevnic skupaj z nočitvami ter podatkom o številu nočitev) z natančnim zneskom, ki se bo financiral iz tega vira in ki ga mora potrditi odgovorna oseba članice (Priloga 3).

Popolno prijavo je potrebno poslati na naslov:

Univerza v Mariboru
Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti
Slomškov trg 15
2000 Maribor

s pripisom "Prijava na Razpis Erasmus+ KA 107".

Rok za prijavo ni določen. Univerza v Mariboru bo sprejela prijave do zapolnitve mest oziroma porabe sredstev. Če bo na razpis prispelo sočasno več prijav, kot bo na tisti dan še razpoložljivih mest oziroma sredstev, bodo imeli prednost pri izbiri prijavitelji, katerih:

  1. prijava je prijeta s strani članice oz. partnerske institucije, s stani katere smo prejeli manj prijav na razpis;
  2. mobilnost bo nastopila prej;
  3. mobilnost se bo izvedla na bolj oddaljeni gostujoči organizacijii.

Izbor udeležencev mora biti pravičen in transparenten.