Prijava

Prijavitelj se mora pred prijav na razpis z institucijo pošiljateljico in institucijo gostiteljico dogovoriti o programu mobilnosti - Mobility Agreement. 

Prijava na razpis mora vključevati:

  1. Izpolnjen in podpisan obrazec PRIJAVA NA RAZPIS
  2. Original izpolnjenega programa mobilnosti MOBILITY AGREEMENT, podpisan s strani prijavitelja, ter potrjen s strani domače in gostujoče institucije. Vsebovati mora namen in obrazložitev mobilnosti (cilje, dodano vrednsot), vsebino pedagoškega dela in pričakovane rezultate.
  3. Predračun stroškov mobilnosti (posebej za stroške prevoza in stroške dnevnic skupaj z nočitvami ter podatkom o številu nočitev) z natančnim zneskom, ki se bo financiral iz tega vira in ki ga mora potrditi odgovorna oseba na matični fakulteti.

 Udeleženci se s predloženo prijavo in programom predavanj, ki ga s podpisom potrdijo vse udeležene stranke, zavežejo k poštovanju pravil programa Erasmus+ in razpisa.

Vsak prijavitelj je upravičen do ene prijave na razpis. Ostale prijave prijavitelja bodo razvrščene na čakalo listo. Prijave na čakalni listi bodo odobrene v primeru, da do 15.05.2016 sredstva za posamezno partnersko državo ostanejo nevezana. V okviru tega razpisa je možno realizirati samo eno mobilnost na isti gosujoči instituciji. Prijavitelj mora biti zaposlen na instituciji prijaviteljici (delovno razmerje za določen oziroma nedoločen čas, polno oziroma delno ali avtorska oziroma podjemna pogodba). Če je prijavitelj hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu (ali višji strokovni šoli), mora predložiti potrdilo tega zavoda (ali šole), da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranje drugega delodajalca. Prijavitelj ni upravičen do prijave na ta razpis, če je država prebivališča prijavtelja enaka državi gostujoče institucje. 

Prijavitelj lahko gre na mobilnost na katerokoli visokošolsko institucijo v partneski državi, s katero je sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sorazum, pri čemer mora prijavitelj upoštevati, da je medinstitucionalni sporazum sklenjen za ustrezno študijsko leto in študijsko področje predavanja.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti, ki bodo izvedene do najkasneje 31.05.2017. Mobilnosti, ki se bodo zaključile po 31.05.2017, na podlagi tega razpisa niso upravičene. Trajanje aktivnosti mora biti od 5 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti in mora zajemati vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali za katero koli krajše obdobje bivanja). Če mobilnost traja dlje od enega tedna, mora biti minimalno število ur poučevanja za nepopoln teden sorazmerno s trajanjem tistega tedna.

Rok za prijavo ni določen. Univerza v Mariboru bo sprejela prijave do zapolnitve mest oziroma porabe sredstev. Če bo na razpis prspelo sočasno več prijav, kot bo na tisti dn še razpoložljivih mest oziroma sredstev, bodo imeli prednost pri izbiri prijavitelji, katerih:

  1. prijava je prijeta s strani članice oz. partnerske institucije, s stani katere smo prejeli manj prijav na razpis;
  2. mobilnost bo nastopila prej;
  3. mobilnost se bo izvedla na bolj oddaljeni gostujoči organizacijii.

Izbor udeležencev mora biti pravičen in transparenten. 

Priloge