Po vrnitvi

V roku 30 dni po opravljeni oziroma realizirani mobilnosti, vendar najkasneje do 15.05.2017 mora udeleženec mobilnosti:

  1. Izpolniti spletni vprašalnik, ki ga po končani mobilnosti prejmejo na svoj elektronski naslov iz poročevalskega sistema MOBILITY TOOL. Od udeležencev, ki ne oddajo poročila, lahko Univerza v Mariboru zahteva, da deloma ali v celoti vrnejo prejeto Erasmus+ dotacijo.
  2. Na naslov Univerza v Mariboru, Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, poslati naslednje dokumente:
    - original Potrdilo institucije gostiteljice o trajaju in vsebini mobilnosti, izključno na predpisanem obrazcu Letter of confirmation for Erasmus+ Teaching Mobility in the Academic Year 2015/2016 z izpolnjenimi vsemi zahtevanimi podatki, podpisom odgovorne osebe s strani univerze gostiteljice ter njenim uradnim žigom.
    - obračun vseh stroškov mobilnosti, ki ga potrdi odgovorna oseba, s priloženimi kopijami dokazil o nastanku in plačilu vseh stroškov v zvezi z mobilnostjo, vključno z obračunanim potnim nalogom v skladu s slovensko zakonodajo (originalna dokazila se morejo hraniti na fakulteti še 5 let po prejemu končnega nakazila).

Po prejemu teh dokumentov bo Univerza v Mariboru nakazala upravičena sredstva, obračunana v skladu s tem razpisom in s pravili programa Eramsus+.