Prijava

Prijavitelj se mora pred prijavo na razpis z institucijo pošiljateljico in institucijo gostiteljico dogovoriti o programu mobilnosti – "Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching".

Prijava na razpis mora vključevati naslednje dokumente:

  1. Podpisano izjavo (priloga 1);
  2. Original izpolnjenega program pedagoških obveznosti na mobilnosti, t.i. »Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching« (Priloga 2), podpisan s strani prijavitelja, ter potrjen s strani gostujoče in domače institucije (dekan, Erasmus fakultetni koordinator). Vsebovati mora namen in obrazložitev mobilnosti (cilje, dodano vrednost), vsebino pedagoškega dela in pričakovane rezultate. Potrdilo institucije gostiteljice o trajanju in vsebini mobilnosti bo vsebovalo dejanski datum začetka in konca obdobja aktivnosti in mora biti skladen s prijavno dokumentacijo. Datum izdaja potrdila institucije gostiteljice mora biti vedno zadnji dan aktivnosti;
  3. Predračun stroškov mobilnosti (posebej za stroške prevoza in stroške dnevnic skupaj z nočitvami ter podatkom o številu nočitev) (Priloga 3).

Popolno prijavo je potrebno poslati na naslov:

Univerza v Mariboru
Oddelek za mednarodno sodelovanje
Slomškov trg 15
2000 Maribor

s pripisom »Prijava na Razpis Erasmus+ STA (KA103) PROJEKTNO LETO 2018«.

Rok za prijavo ni določen. UM bo sprejemala prijave do zapolnitve mest oz. porabe sredstev. Če bo na razpis prispelo sočasno več prijav, kot bo na tisti dan še razpoložljivih mest oz. sredstev, bodo imeli prednost pri izbiri prijavitelji, ki:

  1. se za sodelovanje prijavljajo prvič,
  2. prijava je prijeta s strani članice oz. partnerske institucije, s strani katere smo prejeli manj prijav na razpis, 
  3. mobilnost bo nastopila prej, 
  4. mobilnost se bo izvedla na bolj oddaljeni gostujoči organizaciji, 
  5. izbor udeležencev mora biti pravičen in transparenten.