Po vrnitvi

V roku 30 dni po opravljeni oz. realizirani mobilnosti, vendar najkasneje do 15.05.2017 mora udeleženec mobilnosti:

1. Izpolniti spletni vprašalnik, ki ga po končani mobilnosti prejmejo na svoj elektronski naslov iz poročevalskega sistema »Mobility Tool«. Od udeležencev, ki ne oddajo poročila, lahko UM zahteva, da deloma ali v celoti vrnejo prejeto Erasmus+ dotacijo.

2. Na naslov UM (Univerza v Mariboru, Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti, Slomškov trg 15, 2000 Maribor) poslati naslednje dokumente:

  • original Potrdilo institucije gostiteljice o trajanju in vsebini mobilnosti, izključno na predpisanem obrazcu Letter of confirmation for Erasmus+ Training Mobility in the project year 2017 (Priloga 4) z izpolnjenimi vsemi zahtevanimi podatki, podpisom odgovorne osebe s strani univerze gostiteljice ter njenim uradnim žigom;
  • obračun vseh stroškov mobilnosti, ki ga potrdi odgovorna oseba, s priloženimi kopijami dokazil o nastanku in plačilu vseh stroškov v zvezi z mobilnostjo, vključno z obračunanim potnim nalogom v skladu s slovensko zakonodajo (originalna dokazila se morajo hraniti na fakulteti še 5 let po prejemu končnega nakazila);
  • izjava o bivanju pri zasebniku (priloga 5). Izjavo izpolnijo samo tisti, ki niso imeli stroškov pri nastanitvah v času mobilnosti.

POMEMBNO!

Dokazila o opravljeni poti. Udeleženec mora obvezno predložiti ustrezna dokazila o opravljeni poti:

  • v primeru poti z letalom je obvezno predložiti kopijo računa letalske karte in kopijo potrdila o vkrcanju na letalo - boarding pass,
  • v primeru poti z vlakom ali avtobusom je obvezno predložiti kopijo računa in kopijo vozovnice,
  • v primeru poti z lastnim avtom je potrebno predložiti potrdila, da je bila pot dejansko izvedena - kopije cestnin, tunelnine, morebitne nočitve na poti in ostala potrdila, ki bodo dokazovala opravljeno pot. Pri odobritvah poti z lastnim avtom za razdalje od 500 km v eno smer lahko zahtevamo obrazložitev zakaj je bila odobrena pot z osebnim avtomobilom. V primeru hkratne udeležbe mobilnosti dveh zaposlenih na isti inštituciji je le eden upravičen do uveljavljanja potnih stroškov, razen ob predložitvi ustreznih dokazil, da poti ni bilo mogoče opraviti z enim avtomobilom,
  • najem vozil - rent a car niso upravičeni strošek.

Dokazila o nastanitvah v času mobilnosti:

  • udeleženec mora predložiti kopijo računa za nastanitev, 
  • v primeru bivanja pri zasebniku/znancu, kjer ni možno predložiti potrdila, da je nastal strošek bivanja, mora udeleženec obvezno priložiti izjavo Priloga št. 7.

Po prejemu teh dokumentov bo UM nakazala upravičena sredstva, obračunana v skladu s tem razpisom in s pravili programa ERASMUS+. V primeru, da udeleženec v roku 30 dni po opravljeni mobilnosti ne odda zgoraj zapisano v 1. in 2. točki, ima UM pravico 15 dni od ponovnega poziva ne nakazati že odobrenih sredstev.