Knjižnični red

 1. Pri vpisu se uporabniki izkažejo z osebnim dokumentom, študentje s študentsko izkaznico, tuji študentje pa s potnim listom in študentsko izkaznico. Za izdelavo knjižnične izkaznice  za uporabnike, ki nimajo statusa študenta je potrebna tudi slika. Plačajo članarino, ki velja za študente UM tekoče študijsko leto, za druge uporabnike pa eno koledarsko leto od plačila članarine. Študenti UM vpisani v evidenco (študenti brez statusa v tekočem študijskem letu) poravnajo letno članarino v knjižnici. ​
 2. Ob prvem obisku zaprosite knjižničarja za pojasnila in pomoč pri iskanju knjig, kasneje to opravite sami.
 3. Ob vsakem obisku priložite izkaznico, ki ni prenosljiva.
 4. Naenkrat si lahko izposodite največ pet knjig, za katere materialno odgovarjate.
 5. Željene, a trenutno nedostopne knjige lahko tudi rezervirate, osebno ali preko interneta. Geslo za storitev si vklopite v knjižnici, kjer izpolnite obrazec.
 6. Izposojevalni rok traja en mesec, zaradi povpraševanja po knjigah pa je lahko tudi krajši.
 7. Uporabnik po prevzemu knjižničnega gradiva opozori knjižničarja na morebitne poškodbe, drugače ob vrnitvi odgovarja zanje.
 8. Če uporabnik gradivo izgubi, ga mora sam nadomestiti z novim. Če gradiva ni na tržišču, mora uporabnik plačati odškodnino.
 9. Podaljšate ga osebno, po telefonu ali preko interneta pred njegovim iztekom. Podaljšati pa ne morete rezerviranega gradiva, ter gradiva, ki mu je potekel rok izposoje.
 10. Pri prekoračitvi izposojevalnih rokov morate poravnati stroške opominov po veljavnem ceniku.
 11. Če zaželene knjige v knjižnici ni, si uporabnik lahko knjigo naroči po medknjižnični izposoji iz druge knjižnice v Sloveniji. Iz knjižnic v Mariboru praviloma ne naročamo knjig po medknjižnični izposoji.
 12. Pri medknjižnični izposoji in fotokopiranju gradiva sami poravnate nastale stroške.
 13. Knjižnica posoja svoje gradivo drugim knjižnicam po Sloveniji pod enakimi pogoji.
 14. Knjižnica lahko gradivo posodi samo na osnovi predhodne naročilnice po e-mailu ali po pošti, v izjemnih primerih pa tudi na osnovi telefonskega naročila. Posameznik lahko gradivo naroči samo preko druge knjižnice, ki zanj zagotovi, da se bo ravnal po sprejetih pravilih. Naročnik (knjižnica) mora biti vpisan v seznam slovenskih knjižnic COBIB.
 15. Pri fotokopiranju morate upoštevati predpise o avtorskih pravicah.
 16. Izgubo izkaznice morate javiti in poravnati stroške za nadomestilo.
 17. V čitalnici ohranjajte mir in študijsko vzdušje, pred vstopom pa zabeležite svoj obisk pri čitalcu črtne kode ter odložite garderobo in izklopite mobilne telefone.
 18. V čitalnici uporabljene knjige skrbno pospravite sami, izposojene knjige na dom pa predajte knjižničarju.
 19. Ob koncu študija morate vrniti vse izposojeno gradivo. V knjižnici dobite potrdilo, ki ga nato oddate v referatu za diplomante.
 20. Morebitna odstopanja od tega knjižničnega reda lahko dovoli le vodja knjižnice.
 21. Ob sprožitvi varovalnega sistema morajo člani sodelovati s knjižničarjem.
 22. Ob večjih kršitvah knjižničnega reda (kraja, namerno poškodovanje gradiva) uporabnik poravna nastalo materialno škodo, hkrati pa izgubi začasno ali trajno pravico do obiska in uporabe knjižnic Univerze v Mariboru.