Zaposlitvene možnosti diplomantov

Z uspešnim zaključkom univerzitetnega študija pridobijo diplomanti zaokrožena temeljna ekonomska, poslovna idr. znanja, s pomočjo katerih razvijejo potrebne kompetence in usposobljenost, ki jim omogoča zaposlitev v gospodarskih družbah na ustreznih strokovnih področjih glede na ožjo strokovno specializacijo izbrane študijske usmeritve, ki so jo zaključili med študijem. Diplomanti bodo pridobili strokovna znanja, ki jim omogočijo neposredno zaposlitev tudi v negospodarskem sektorju, državni upravi in različnih nepridobitnih institucijah za opravljanje ekonomskih in poslovnih opravil, za katera lahko kandidirajo na osnovi pridobljenih znanj in strokovnih kompetenc kot univerzitetni diplomirani ekonomisti (ekonomistke).

Diplomant usmeritve Ekonomija bo usposobljen za vodenje teamov pri reševanju najbolj zapletenih vprašanj gospodarskih družb, organizacij javnega sektorja in državne uprave, zlasti za zahtevna analitska dela pri iskanju rešitev za ekonomske probleme v različnih sektorjih in upravnih institucijah, tako znotraj domačega gospodarstva kot tudi v kontekstu mednarodnih ekonomskih odnosov.

Diplomant, ki se bo specializiral za področje elektronskega poslovanja, bo zmožen reševati strokovne probleme pri snovanju, izbiri in uvedbi primernih poslovnih modelov elektronskega poslovanja v poslovne procese v organizacijah, in sicer na različnih področjih poslovanja, npr. e-oskrbne verige, e-odnosi s strankami, e-finance ipd. (torej na področju nabavnega, prodajnega in finančnega poslovanja, vodenja sistemov razvoja odnosov s strankami ipd.). Usposobljen bo za organiziranje delovnih procesov in operativno vodenje/izvajanje poslovanja v pogojih elektronskega poslovanja znotraj organizacije (gospodarske organizacije, banke, zavarovalniške hiše, večji trgovinski sistemi idr.) in v poslovanju z različnimi subjekti v okolju.

Diplomant usmeritve Finance in bančništvo bo usposobljen za samostojno in profesionalno reševanje poslovno finančnih zadev v gospodarskih organizacijah, posebej finančnih (bankah), državni upravi, zavarovalnicah, investicijskih skladih, borzno posredniških družbah in različnih javnih zavodih itd.

Diplomant usmeritve Management in organizacija poslovanja se bo lahko zaposlil kot strokovni sodelavec ali vodstveni delavce v različnih organizacijah na področju razvoja organizacijskih modelov in vodenju poslovnih procesov v različnih segmentih poslovanja. Zlasti bo iskal zaposlitvene možnosti kot strokovni razvojni sodelavec in analitik za področje analiziranja delovanja organizacij in razvoja primernih organizacijskih rešitev, uvajanja primernih pristopov za organizacijske spremembe, kot strokovni analitik/vodja za področje planiranja, organiziranja, vodenja in nadzora organizacij oziroma njihovih delov (sektorjev, oddelkov, gospodarskih enot večjih poslovnih sistemov) v različnih sektorjih.

Diplomant s strokovnimi znanji s področja marketinga bo iskal zaposlitev na različno zahtevnih strokovnih opravilih na področju marketinga (nabava, prodaja, promocija) v gospodarskih, tako proizvodnih kot storitvenih organizacijah (trgovina, bančni sektor, turizem). Zaposlil se bo lahko tudi v oglaševalskih in tržno raziskovalnih agencijah kot strokovnjak za načrtovanje in izvajanje promocijskih projektov in tržnih raziskav ipd. Zaposlitvene možnosti diplomanta so široke: analitsko strokovna in vodstvena dela v marketingu v različnih sektorjih gospodarstva, marketinško komuniciranje v organizacijah in agencijah, komercialna opravila v prodaji in nabavi, analitsko delo v raziskavi trga, vodenje trženja na ravni izdelčnih skupin (razvoja blagovnih znamk), geografskih področij (vodenje prodaje) ali enotah organizacij na področju marketinških aktivnosti (vodja komerciale, vodja nabave, manager v oskrbni verigi ipd.).

Diplomant s specializacijo v mednarodni poslovni ekonomiji se bo zaposlil kot strokovnjak v zunanji trgovini v proizvodnih in trgovinskih organizacijah, na področju mednarodnega poslovanja in trženja (npr. vodja prodajne enote v tujini) ter izvajanja operativnih komercialnih in finančnih opravil v mednarodnem poslovanju (zunanjetrgovinski referent/komercialist, vodja uvoza/izvoza, strokovnjak za plačilni promet s tujino ipd.), izvajanje strokovnih opravil pri komercialnih in finančnih transakcijah s tujino v dobavnih verigah, turizmu idr. sektorjih. Zaposlitev bo lahko iskal tudi na področju strokovno analitskega, raziskovalnega in svetovalnega dela s področja vprašanj mednarodne trgovine in ekonomije (v analitskih oddelkih poslovnih bank, borzno posredniških družb, večjih gospodarskih sistemov ipd.).

Diplomant s področja specializacije v podjetništvu bo pridobil potrebna znanja za razvojno in operativno vodenje poslovanja v srednje velikih in manjših podjetjih, zaposlitev bo iskal tudi na področju zasebnega podjetništva z ustanavljanjem lastnih malih podjetij, v družinskih podjetjih, pa tudi kot ekonomski strokovnjak v večjih podjetjih na področju strokovnega vodenja podjetniških načrtov in programov. Kot manager in podjetnik bo lahko iskal možnost podjetniške kariere s prevzemom poslov v že uveljavljenih družinskih podjetjih, kot strokovnjak za pospeševanje podjetništva v različnih inštitucijah, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja podjetništva in invencijsko-inovacijskih procesov v razvojnih agencijah, podjetniških pospeševalnih in tehnoloških centrih na različni ravni organiziranosti (lokalni, regionalni) ter v državnih ustanovah in drugih institucijah za financiranje razvoja podjetniških projektov (bančne enote za podjetniške projekte, finančne institucije za rizične naložbe v podjetniške projekte).

Diplomant s specializacijo strokovnih kompetenc s področja računovodstva, revizije in davščin se bo lahko zaposlil kot strokovnjak za računovodenje, revidiranje in davščine v različnih gospodarskih organizacijah, institucijah, zasebnih (družinskih) podjetjih za ponujanje strokovnih storitev z navedenih področij (računovodski servis, davčno-svetovalna dejavnost). V večjih gospodarskih sistemih bo lahko kandidiral za strokovno najzahtevnejša dela na področju računovodenja in revidiranja.

Po pridobitvi primernih strokovnih izkušenj bo diplomant ekonomskih in poslovnih ved lahko opravljal zahtevna strokovna dela v različnih poklicih kot so direktorji, managerji družb ali lokalnih gospodarskih enot tujih družb oziroma kot direktorji domačih družbe v gospodarskih enotah v tujini, finančniki, kot davčni inšpektorji in svetovalci, računovodje, revizorji, samostojni finančni in poslovni analitiki in vodilni ekonomisti večjih gospodarskih družb, kot visoki uradniki v državni upravi in na drugih strokovnih in vodstvenih delovnih mestih pri opravljanju najzahtevnejših ekonomskih, poslovnih in managerskih del.