Možna zaposlitvena področja za diplomante posameznih študijskih usmeritev

Diplomant usmeritve “Ekonomija” bo usposobljen kot vrhunski analitik, ki bo lahko našel delo bodisi v podjetniškem sektorju bodisi v javnem sektorju in državni upravi, pa tudi kot vrhunski ekonomist v poslovnih sistemih pri reševanju sektorskih vprašanj, zlasti v javnem segmentu gospodarstva.

Diplomant usmeritve “Finance in bančništvo” bo pridobil znanja in sposobnosti, ki ga usposabljajo za prevzemanje najzahtevnejših strokovnih funkcij na področju financ v podjetniškem, bančnem in javnem sektorju, zato se bo lahko zaposlil na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih tako v vseh dejavnostih gospodarskega kot negospodarskega sektorja.

Diplomant usmeritve “Management informatike in elektronskega poslovanja” bo usposobljen za opravljanje zahtevnih in vodstvenih managementskih opravil na različnih področij elektronskega poslovanja, za zasnovo in uresničitev zahtevnejših organizacijskih in informacijskih rešitev s področja elektronskega poslovanja in poslovne informatike, zato bo lahko zasedel vodstvena delovna mesta na področju management informatike kot poslovne funkcije. Usposobljeni bodo za analizo informacijskih problemov v organizacijah, načrtovanje rešitev teh problemov, organiziranje in nadzor dejavnosti v organizacijskih enotah informatike ter v informacijskih projektih na področju strateških vidikov informacijskega razvoja organizacij.

Diplomant usmeritve “Management, organizacija in človeški viri” bo usposobljen za delo na vseh ravneh in področjih delovanja poslovnih in drugih organizacij, kjer bo sposoben prevzemati vodstvene naloge pri zasnovi, oblikovanju in vodenju procesov različnih organizacij. Zasedal bo lahko vodstvena delovna mesta na področju organizacije in managementa na različnih ravneh in področjih delovanja poslovnih in drugih organizacij. Diplomant s specializacijo s področja managementa človeških virov bo usposobljen za vodstveno in svetovalno delo na področju upravljanja človeških virov.

Diplomant usmeritve “Management marketinga” bo kot vrhunski strokovnjak usposobljen za samostojno načrtovanje in izvajanje najzahtevnejših poslovnih in raziskovalnih opravil na področju marketinških funkcij, zato bo sposoben zasedati vodilna in vodstvena delovna mesta na najzahtevnejših področjih marketinških poslovnih funkcij (na ravni managementa produktov, vodenja prodaje, vodstvena in vodilna delovna mesta na področju strateškega marketinga, strateške nabave in oskrbnih verig, strateške prodaje, vodenju odnosov s ključnimi kupci in strateškega razvoja novih izdelkov idr.). Tipična delovna mesta so naslednja: direktor marketinga, direktor marketinških komunikacij, vodja odnosov z javnostmi, vodja odnosov s ključnimi kupci, direktor nabave in prodaje, direktor materialne oskrbe, vodja direktnega marketinga.

Diplomant usmeritve “Mednarodna poslovna ekonomija” bo kot vrhunski ekonomsko poslovni strokovnjak usposobljen za samostojno izvajanje najzahtevnejših strokovnih, analitsko raziskovalnih opravil na področju mednarodne ekonomije oziroma bo lahko zasedal vodstvena in vodilna delovna mesta na najzahtevnejših področjih mednarodnih ekonomskih odnosov na makro ravni (npr. na ministrstvih in drugih upravnih organih, BS idr.) ter v gospodarskih in negospodarskih organizacijah, zlasti pri vodenju področij mednarodnega marketinga, mednarodnih finančnih operacij in mednarodnih enot v podjetjih. Zasedal bo lahko torej najzahtevnejša strokovna in vodstvena delovna mesta v zunanji trgovini, na področju mednarodnih financ, turizma in poslovne logistike ter na različnih področjih analitskega, raziskovalnega in svetovalnega dela s področja strokovnih vprašanj mednarodne trgovine in ekonomije. Tipična delovna mesta oziroma področja zaposlitve: direktor sektorja zunanje trgovine, področni direktor trženja, vodja analitsko raziskovalnega področja, direktor sektorja mednarodnih poslov podjetja, direktor sektorja za upravljanje tveganj, vodja turistične organizacije, manager logistične funkcije podjetja.

Diplomanti usmeritve “Podjetništvo in inoviranje” bodo pridobili potrebna znanja za razvoj (inoviranje) in vodenje srednje velikih in manjših podjetij pa tudi za uresničevanje notranjega podjetništva in vodenje samostojnih podjetniških načrtov in programov v večjih podjetjih ter hkrati za samostojno raziskovanje na področju specializacije. Ob ustanavljanju lastnih ali za prevzem že utečenih družinskih podjetij se bodo prvenstveno zaposlovali v malih in srednje velikih podjetjih, v različnih inštitucijah pospeševalnega sistema za podjetništvo in inoviranje (lokalne in regionalne razvojne agencije, pospeševalni centri, tehnološki centri, inkubatorji), v velikih podjetjih za vodenje notranjih podjemov ali spin-off, v bankah v oddelkih, ki se ukvarjajo s storitvami za mala in srednje velika podjetja, v državnih ustanovah, katerih delokrog je pospeševanje podjetništva in invencijsko-inovacijskih procesov, nadalje v inovacijskih in tehnoloških agencijah ter inštitutih, ki se ukvarjajo z raziskovanjem podjetništva in inoviranja.

Diplomant študijske usmeritve “Računovodstvo, revizija in davščine” bo usposobljen za prevzemanje najodgovornejših poslovodnih in strokovnih nalog za področje računovodenja, revidiranja in davščin. Zaposlil se bo kot gospodarski zaupnik ali veščak z javnimi pooblastili, računovodenje in revidiranje za enovita in povezana podjetja ter za nepridobitne organizacije; kot strokovnjak za računovodenje in revidiranje kot pridobitna dejavnost v obliki samostojnega poklica ali poslovodnika in lastnika poslovne osebe za opravljanje vrhunskih računovodskih in sorodnih del, opravljanje davčne dejavnosti v enovitih ali povezanih podjetjih, v nepridobitnih organizacijah in državnih uradih, opravljanje davčno-svetovalne dejavnosti v obliki samostojnega poklica, oziroma poslovodnika in lastnika poslovne osebe za opravljanje tovrstnih storitev drugim, opravljanje sorodnih strokovnih del, pri katerih je potrebna vrhunska raven splošnega in posebnega gospodarskega ter ostalega znanja.

Diplomant študijske usmeritve “Strateški in projektni management” bo usposobljen za prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov in ustvarjanje učinkovitih delovnih teamov pri reševanju najzahtevnejših strokovnih problemov na svojem strokovnem področju, zlasti bo usposobljen za upravljanje in strateško vodenje podjetij in drugih organizacij; nadalje bo usposobljen za pretvorbo razvojnih strategij profitnih in neprofitnih organizacij v projekte, za oblikovanje modelov njihovega projektnega izvajanja, za organiziranje uspešnega projektnega poslovanja v projektno usmerjenih organizacijah, za planiranje poslovnih projektnih izidov, za vključevanje obvladovanja tveganj v vodenje in izvajanja projekta. Prevzemal bo lahko tudi managerske zadolžitve na področjih priprave projektov razvoja izdelkov in storitev, na področju organiziranja projektov in projektnega managementa v različnih organizacijskih okoljih, deloval bo lahko v upravah in nadzornih svetih. Zaposlil se bo lahko tudi kot programski vodja, usposobljen za opravljanje mednarodno standardiziranih poklicev “direktor programa projektov”, ”projektni manager” in “vodja projekta”.