Pristop k zagovoru doktorske disertacije in promocija

Pred zagovorom doktorske disertacije – IRD 5

Za generacijo študentov vpisanih do študijskega leta 2013/14
Študent lahko k zagovoru doktorske disertacije pristopi šele, ko ima objavljen ali sprejet v objavo vsaj en članek iz vsebine disertacije v:

  • reviji JCR ali v reviji indeksirani v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI ali
  • reviji zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, z mednarodnim recenzijskim odborom, uvrščeni v mednarodno bibliografsko bazo. 

Promocija doktorjev znanosti
Statut Univerze v Mariboru v 157. členu določa pogoje za promocijo, in sicer, da mora »kandidat praviloma še pred zagovorom, najkasneje pa pred promocijo v doktorski disertaciji vsebovana spoznanja objaviti v znanstveni publikaciji (kot izvirni znanstveni članek ali pregledni znanstveni članek ali samostojni znanstveni sestavke v monografiji ali poglavje v monografski publikaciji) ali kot samostojno znanstveno publikacijo (znanstvena monografija) tako, da je dostopna svetovni javnosti

V drugem odstavku omenjenega člena je določeno, da: morajo biti spoznanja kandidata objavljena v tujem jeziku v publikaciji, ki izhajajo v državah EU ali OECD, ali ima publikacija vse povzetke v tujem jeziku države EU ali OECD ter da mentor in somentorji pri takšni objavi ne smejo sodelovati kot člani uredniških ali drugih odborov.

Senat Univerze v Mariboru je na 15. redni seji Senata UM, ki je potekala 27. 11. 2012, potrdil interpretacijo 157. člena Statuta UM (Statut UM-UPB10, Ur. l. RS, št. 46/2012) v delu, ki se nanaša na povzetke v tujem jeziku, in sicer tako, da povzetek objave v tujem jeziku v publikaciji, ki ima vse povzetke v tujem jeziku, pomeni daljši povzetek (summary – najmanj 500 besed), na podlagi katerega so spoznanja doktorske disertacije dosegljiva svetovni javnosti.

Senat EPF (z dne 23.10.2015) sklene, da je praviloma angleščina tuj jezik, ki pomeni dostopnost svetovni znanstveni javnosti skladno s 157. členom Statuta UM. Morebitne izjeme, ki jih naj kandidati pisno argumentira, na predlog Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve EPF, obravnava in potrjuje Senat EPF.

Po kriterijih in merilih članic UM glede zahtevane znanstvene aktivnosti kandidatov za pridobitev doktorata znanosti pred promocijo (usklajeno s 157. členom Statuta UM) je za Ekonomsko-poslovno fakulteto navedeno:

Za izpolnitev pogojev za promocijo v skladu s 157. členom Statuta UM mora študent imeti objavljen ali sprejet v objavo vsaj en članek iz vsebine disertacije v:

  • reviji JCR ali v reviji indeksirani v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI ali
  • reviji zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, z mednarodnim recenzijskim odborom, uvrščeni v mednarodno bibliografsko bazo.

Seznam najpomembnejši indeksiranih mednarodnih podatkovnih zbirk (pod EPF):
www.um.si/projekti/habilitacije/Strani/Seznam-najpomembnejših-indeksiranih-mednarodnih-podatkovnih-zbirk.aspx

Zgoraj navedene pogoje za promocijo skladno s 35. členom Pravilnika o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije na UM preverja dekan članice ter predlaga rektorju UM, da kandidata promovira.

Pred zagovorom doktorske disertacije – IRD 7

Za generacijo študentov vpisanih od študijskega leta 2013/14 dalje

Študent/ka opravi študijske obveznosti pri učni enoti IRD 7, ko odda znanstveni članek v recenzijski postopek v reviji indeksirani v bazi SCI, SSCI ali AHCI ali v dveh revijah indeksiranih v sekundarnih bazah in uspešno opravi zagovor doktorske disertacije.

Promocija doktorjev znanosti
Statut Univerze v Mariboru v 157. členu določa pogoje za promocijo, in sicer, da mora »kandidat praviloma še pred zagovorom, najkasneje pa pred promocijo v doktorski disertaciji vsebovana spoznanja objaviti v znanstveni publikaciji (kot izvirni znanstveni članek ali pregledni znanstveni članek ali samostojni znanstveni sestavke v monografiji ali poglavje v monografski publikaciji) ali kot samostojno znanstveno publikacijo (znanstvena monografija) tako, da je dostopna svetovni javnosti

V drugem odstavku omenjenega člena je določeno, da: morajo biti spoznanja kandidata objavljena v tujem jeziku v publikaciji, ki izhajajo v državah EU ali OECD, ali ima publikacija vse povzetke v tujem jeziku države EU ali OECD ter da mentor in somentorji pri takšni objavi ne smejo sodelovati kot člani uredniških ali drugih odborov.

Senat Univerze v Mariboru je na 15. redni seji Senata UM, ki je potekala 27. 11. 2012, potrdil interpretacijo 157. člena Statuta UM (Statut UM-UPB10, Ur. l. RS, št. 46/2012) v delu, ki se nanaša na povzetke v tujem jeziku, in sicer tako, da povzetek objave v tujem jeziku v publikaciji, ki ima vse povzetke v tujem jeziku, pomeni daljši povzetek (summary – najmanj 500 besed), na podlagi katerega so spoznanja doktorske disertacije dosegljiva svetovni javnosti.

Senat EPF (z dne 23.10.2015) sklene, da je praviloma angleščina tuj jezik, ki pomeni dostopnost svetovni znanstveni javnosti skladno s 157. členom Statuta UM. Morebitne izjeme, ki jih naj kandidati pisno argumentira, na predlog Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve EPF, obravnava in potrjuje Senat EPF.

Po kriterijih in merilih članic UM glede zahtevane znanstvene aktivnosti kandidatov za pridobitev doktorata znanosti pred promocijo (usklajeno s 157. členom Statuta UM) je za Ekonomsko-poslovno fakulteto navedeno:

Za izpolnitev pogojev za promocijo v skladu s 157. členom Statuta UM mora študent imeti objavljen ali sprejet v objavo vsaj en članek iz vsebine disertacije v:

  • reviji JCR ali v reviji indeksirani v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI ali
  • reviji zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, z mednarodnim recenzijskim odborom, uvrščeni v mednarodno bibliografsko bazo.

Seznam najpomembnejši indeksiranih mednarodnih podatkovnih zbirk (pod EPF):
www.um.si/projekti/habilitacije/Strani/Seznam-najpomembnejših-indeksiranih-mednarodnih-podatkovnih-zbirk.aspx

Zgoraj navedene pogoje za promocijo skladno s 35. členom Pravilnika o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije na UM preverja dekan članice ter predlaga rektorju UM, da kandidata promovira.


Zagovori sklepnih del na doktorskem študiju

Naslov Avtor Člani komisije Datum in ura Prostor
SAMO-ORGANIZACIJA PROCESOV INFORMACIJSKIH STORITEV KOPINA DMITRIY dr. Vesna Čančer
dr. Samo Bobek
dr. Marina Klačmer Čalopa
dr. Zdenka Ženko
23.12.2019 9.uri Modra dvorana