Vpis diplomantov starih UN programov (4-letnih)

Diplomanti univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, se lahko vpišejo na 2. ali 3. stopnjo:

  1. univerzitetni študijski program ali specialistični študijski program po visokošolski strokovni izobrazbi, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij, ki po klasifikacijskem sistemu Klasius-P spadajo med (3) Družbene, poslovne, upravne in pravne vede.
    Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma do 60 ECTS, le- ta pa se vpiše v 2. letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod določene z akreditiranim študijskim programom. Katere študijske oblike se priznajo, določi Komisija za študijske zadeve EPF.

  2. univerzitetni študijski program ali specialistični študijski program po visokošolski strokovni izobrazbi, sprejet pred 11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v zgornji točki: 
  • na usmeritvi Management podjetij v javni lasti in Upravljanje in vodenje podjetij,
  • na usmeritev Management informatike in elektronskega poslovanja kandidat, ki je po klasifikacijskem sistemu Klasius-P končal računalništvo (48) ali tehniko (52),

Študijski program 3. stopnje "Ekonomske in poslovne vede"

Pogoji za vpis:

V študijski program 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede se lahko vpiše, kdor je končal:

  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;

Merila za prehode med študijskimi programi

Kandidati se za vpis v višji letnik prijavijo na način in v rokih, opredeljenih v točkah 1.1 ter 1.2 razpisa za vpis.

Prijave za vpis v višji letnik obravnavajo pristojni organi visokošolskih zavodov:

  • ob upoštevanju meril za prehode, kot so navedena pri posameznem študijskem programu za študente, ki želijo spremeniti študijske programe, akreditirane po 11. 6. 2004 (t.i. bolonjski študijski programi), ali
  • v skladu s postopki visokošolskega zavoda za priznavanje in napredovanje za kandidate, ki prejšnjega študija niso končali in se želijo vpisati v isti ali nižji letnik, kot so že bili vpisani v prejšnjem študijskem programu.

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, na katerega se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi visokošolski zavod v prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis.