Vpis diplomantov starih UN programov (4-letnih)

Diplomanti univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, se lahko vpišejo na 2. ali 3. stopnjo:

  1. univerzitetni študijski program ali specialistični študijski program po visokošolski strokovni izobrazbi, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij, ki po klasifikacijskem sistemu Klasius-P spadajo med (3) Družbene, poslovne, upravne in pravne vede.
    Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma do 60 ECTS, le- ta pa se vpiše v 2. letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod določene z akreditiranim študijskim programom. Katere študijske oblike se priznajo, določi Komisija za študijske zadeve EPF.

  2. univerzitetni študijski program ali specialistični študijski program po visokošolski strokovni izobrazbi, sprejet pred 11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v zgornji točki: 
  • na usmeritvi Management podjetij v javni lasti in Upravljanje in vodenje podjetij,
  • na usmeritev Management informatike in elektronskega poslovanja kandidat, ki je po klasifikacijskem sistemu Klasius-P končal računalništvo (48) ali tehniko (52),

Študijski program 3. stopnje "Ekonomske in poslovne vede"

Pogoji za vpis:

V študijski program 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede se lahko vpiše, kdor je končal:

  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;

Merila za prehode med študijskimi programi

S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, pri čemer se mu nekatere obveznosti lahko priznajo, določijo pa se mu nove obveznosti, ki jih mora opraviti, da lahko konča študij po novem programu.

V skladu z merili za prehode lahko prehajajo le študenti in ne diplomanti; izjema so le diplomanti študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti, sprejetih pred 11. 6. 2004, katerih prehodi so urejeni v 16. členu ZVIS-E, ter specialističnih študijskih programov po zaključenem univerzitetnem študijskem programu, sprejetem po 11. 6. 2004.

Vpis po merilih za prehode je možen skladno z akreditiranimi in razpisanimi študijskim programi. Prehod na študijski program 2. ali 3. stopnje je možen z drugih študijskih programov 2. ali 3. stopnje z ustreznih strokovnih področij, ki so določena s študijskim programom, če študent izpolnjuje pogoje za vpis na novem študijskem programu in če je na razpolago zadostno število vpisnih mest.

Po merilih za prehode lahko študentje v isti ali višji letnik razpisanih študijskih programov prehajajo v primeru, ko nov študijski program ob zaključku študija zagotavlja primerljive kompetence in ko se po kriterijih za priznavanje lahko študentu prizna  vsaj  polovica  obveznosti  po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.