Prijava in vpis na podiplomski študij

Spoštovani kandidati in kandidatke se za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2018/19 prijavijo v dveh prijavnih rokih. Vpisna mesta v drugem prijavnem roku bodo razpisana, v kolikor ne bodo zapolnjena po prvem prijavnem roku.  

Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2018/19 oddati elektronsko, in sicer preko spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi:

PRIJAVA ZA VPIS

Prijavo za vpis lahko oddajo na dva načina, in sicer z:

 1. digitalnim potrdilom (Če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ . Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po pošti priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta), ali
 2. z uporabniškim imenom in geslom (Če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom, morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti na naslov fakultete Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program. Naslov je naveden v levem zgornjem kotu za vsako posamezno prijavo, največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ. Vsaka oddaja po roku bo onemogočena.).  

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave za vpis je Enotni kontaktni center državne uprave (EKC); e-naslov: ekc@gov.si; tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki); za tel. klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90. EKC nudi prijaviteljem podporo pri težavah pri vstopu v prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem ter prvo raven pomoči za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave za vpis.

Za vprašanja o prijavno-izbirnih postopkih na podlagi podatkov iz razpisa za vpis bo odgovarjalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (kandidati lahko vprašanja posredujejo na naslov: evs-prijava.mvzt@gov.si), za vsa ostala vprašanja (vprašanja v zvezi s pogoji in merili za vpis, priznavanjem izobraževanja, študijskih programov ipd.) pa se kandidati lahko obrnejo na strokovne službe rektorata Univerze v Mariboru: poststudy@um.si ali na pristojne referate za študentske zadeve fakultet Univerze v Mariboru (kontakti so zapisani v specifičnem delu razpisa vsake posamezne fakultete). 

Na razpis za vpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ki želijo študirati na podiplomskih študijskih programih Univerze v Mariboru, in sicer ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že diplomirali.
Diplomiranje ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program. Kandidatom za vpis svetujemo, da oddajo prijavo za vpis tudi v primeru, če še ne vedo, ali bodo diplomirali v roku ali ne.  

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na doseženi uspeh pri študiju prve stopnje: (povprečna ocena študija × 0,7 + ocena diplomskega dela × 0,3) = skupno število točk.

 

 

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU:

1. prijava: od 28. marca do najkasneje 31. maja 2018.

2. prijava: v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bodo fakultete razpisale, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer od 9. julija 2018 do najkasneje 10. septembra 2018.

 

DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU:

1. prijava: od 28. marca do najkasneje 10. septembra 2018.

2. prijava: v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bodo fakultete razpisale, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer  od 24. septembra 2018 do najkasneje 25. septembra 2018, do 12. ure.

PRVI PRIJAVNI ROK

Prvi prijavni rok bo odprt: od objave razpisnega besedila do 10. septembra 2018

 

Kot pravočasna se upošteva:

1.       Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 10. septembra 2018.

2.       Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 10. septembra 2018, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena ali priporočeno poslana po pošti na naslov fakultete UM, ki razpisuje študijski program, do 15. septembra 2018.

 

Prijavljeni kandidati morajo najkasneje do 13. septembra 2018, posredovati dokazilo  o zaključeni predhodni izobrazbi (overjena dokazila pošljejo  kandidati, ki prihajajo iz drugih visokošolskih zavodov). Kandidati, ki prihajajo iz neustreznih strokovnih področij, morajo dokazilu predložiti prilogo k diplomi. Vlogo za zaključitev študija je potrebno oddati najkasneje do 5. septembra 2018.

VPIS NA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: 19.SEPTEMBER 2018

DRUGI PRIJAVNI ROK

Drugi prijavni rok bo odprt: od 24. septembra do 25. septembra 2018 do 12. ure.

 

Kor pravočasna se upošteva:

1.       Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 25. septembra 2018 do 12. ure.

2.       Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 25. septembra 2018 do 12. ure, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena oz. poslana po pošti na naslov fakultete UM, ki razpisuje študijski program, do 26. septembra 2018 do 18. ure. 

 

Prijavljeni kandidati morajo najkasneje do 25. septembra 2018, posredovati dokazilo  o zaključeni predhodni izobrazbi (overjena dokazila pošljejo  kandidati, ki prihajajo iz drugih visokošolskih zavodov). Kandidati, ki prihajajo iz neustreznih strokovnih področij, morajo dokazilu predložiti prilogo k diplomi. Vlogo za zaključitev študija je potrebno oddati najkasneje do 17. septembra 2018.

VPIS NA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: 27.SEPTEMBER 2018

 

 

V drugem roku za prijavo se lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prijave v prvem roku, kandidati, ki po prvem roku niso bili sprejeti na želeni študij, ter kandidati, ki so se v prvem roku prijavili na študijski program, ki se ne bo izvajal. Neodvisno od prve prijave lahko drugo prijavo oddajo tudi kandidati, ki se v drugem roku prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija. Vse ostale kandidate bo sistem opozoril na to, da prijava ni mogoča.

Kandidati s posebnim statusom - POS

Kandidati lahko v prijavno-vpisnem postopku na študijskih programih druge stopnje zaprosijo za posebni status, s katerim se lahko uvrstijo na seznam naknadno sprejetih kandidatov, pri čemer morajo izpolnjevati pogoje za vpis, navedene v akreditiranem študijskem programu, in doseči najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. O dodelitvi statusa kandidata s posebnim statusom na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil odloči Komisija za prošnje in pritožbe v prijavnem postopku Univerze v Mariboru.

Status kandidata s posebnim statusom se lahko dodeli kandidatom, ki prošnji priložijo listine, ki dokazujejo:

 • motnje v telesnem in duševnem razvoju,
 • invalidnost oziroma posebne potrebe,
 • kronično bolezen ali posledice akutne bolezni, ki med prijavno-sprejemnim postopkom še trajajo in so vplivale na uspeh v obdobju, ki se upošteva za sprejem,
 • izjemne socialne razmere,
 • status vrhunskega športnika v obdobju, ki se upošteva za sprejem.

Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom z individualno prošnjo, ki ji morajo priložiti ustrezna dokazila. Prošnjo pošljejo fakultetam Univerze v Mariboru, na katere se prijavljajo za vpis, priporočeno po pošti najkasneje do 15. septembra 2018,  kasneje pa le izjemoma, če je do opravičljivih razlogov za dodelitev statusa prišlo po navedenem roku. Na kuverti je potrebno jasno označiti »Za Komisijo za prošnje in pritožbe v prijavnem postopku Univerze v Mariboru«.

Kandidati za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom zaprosijo samo enkrat, tudi če se na razpis za vpis prijavljajo z več kot eno prijavo. Morebitna odločba o dodelitvi statusa velja za vse oddane prijave, tudi če jih kandidati oddajo na različne fakultete.

O dodelitvi statusa in o sprejemu v študijski program odloči Komisija za prošnje in pritožbe v prijavnem postopku Univerze v Mariboru in o tem pisno obvesti kandidata ter fakulteto.

Odločitve Komisije za prošnje in pritožbe v prijavnem postopku Univerze v Mariboru o kandidatih s posebnim statusom veljajo za vse fakultete Univerze v Mariboru, vendar samo za prijavno-sprejemni postopek po tem razpisu. Dodelitev posebnega statusa se lahko upošteva tudi v drugem prijavnem roku. 

Vpis državljanov držav nečlanic Evropske unije ter Slovencev brez slovenskega državljanstva

Državljani držav nečlanic Evropske unije ter Slovenci brez slovenskega državljanstva se lahko v podiplomske študijske programe vpišejo v skladu z določili Pravilnika o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 77/16). Prijavijo se na vpisna mesta, ki so objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane držav nečlanic Evropske unije (glej točko 4 – vpisna mesta).

 

PRIZNAVANJE PREDHODNO PRIDOBLJENEGA IZOBRAŽEVANJA

Kandidati, ki že imajo odločbo o priznanju ali nostrifikacijo, ravnajo v skladu z navodili za posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev in odločbe pošljejo skupaj z vsemi dokazili na naslove fakultet, na katere se prijavljajo. Za kandidate, ki še nimajo odločbe o priznanju tujega izobraževanja, pa velja, da izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava/ šteje tudi kot vloga za priznanje tujega izobraževanja. Kandidati, ki bodo oddali nepopolno prijavo, bodo individualno pozvani za dopolnitve po navadni in elektronski pošti.

Dokumenti, potrebni za postopek priznavanja, so:

 1. ​​Izvirnik listine (oz. dvojnik ali drug dokument, ki v skladu z zakoni države, ki je listino izdala, nadomesti izvirno listino) o opravljenem predhodnem izobraževanju, s katerim se kandidat prijavlja na študij in za katerega želi priznavanje pravice dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja.

Izvirnik mora biti legaliziran na podlagi:

 • haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), pri čemer  mora biti žig APOSTILLE pravilno izpolnjen, oziroma
 • Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu. 
 1. ​Neoverjena kopija listine o izobraževanju iz prejšnje točke.
 2. Sodno overjeni prevod listine o izobraževanju iz prve točke – na zahtevo pooblaščene osebe.
 3. Neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem.
 4. Kratek kronološki opis celotnega izobraževanja. 

Seznam dokumentov, potrebnih za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo izvora listine o izobraževanju, zato kandidatom priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov oz. informacijah v zvezi s postopkom priznavanja predhodno pozanimajo pri pooblaščeni osebi na Univerzi v Mariboru (kontakt: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, telefon +386 (2) 23 55 263, elektronska pošta: priznavanjeizobrazevanja@um.si, recognition@um.si, spletna stran: http://www.um.si/studij/priznavanje, skype naslov: HE Application and Information Service University of Maribor, uradne ure: od ponedeljka do petka 9.00−11.00 in 13.00−14.00).

Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/2011, št. 97/2011 – popr. in 109/2012) je dva meseca od prejema popolne vloge. Kandidatu, ki je vlogo za priznavanje oddal pravočasno, vendar ni pričakovati, da bo do 30. 9. 2018 prejel odločbo o priznavanju, svetujemo, da na fakulteto naslovi vlogo za podaljšanje roka za vpis iz upravičenih razlogov. 

VPIS DRŽAVLJANOV ČLANIC EVROPSKE UNIJE IN DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE, KI SO PREDHODNO IZOBRAŽEVANJE ZAKLJUČILI V TUJINI, DRUGIH TUJIH DRŽAVLJANOV, KI IMAJO STALNO BIVALIŠČE V REPUBLIKI SLOVENIJI IN SO SAMI ALI NJIHOVI STARŠI REZIDENTI REPUBLIKE SLOVE

Državljani Republike Slovenije, državljani držav članic Evropske unije, ki so predhodno izobraževanje končali v tujini, prav tako pa tudi drugi tuji državljani, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene, ter osebe s priznano mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo) in ki so predhodno izobraževanje končale v tujini, se prijavijo na vpisna mesta, razpisana za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije (glej točko 4 – vpisna mesta).

PRIZNAVANJE PREDHODNO PRIDOBLJENEGA IZOBRAŽEVANJA

Kandidati, ki že imajo odločbo o priznanju ali nostrifikacijo, se ravnajo v skladu z navodili za posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev in odločbe pošljejo skupaj z vsemi dokazili na naslove fakultet, na katere se prijavljajo. Za kandidate, ki še nimajo odločbe o priznanju tujega izobraževanja, pa velja, da izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij  v eVŠ na spletnem portalu http://portal.evs.gov.si/prijava/ šteje tudi kot vloga za priznanje tujega izobraževanja. Kandidati, ki bodo oddali nepopolno prijavo, bodo individualno pozvani za dopolnitve po navadni in elektronski pošti.

Dokumenti, potrebni za postopek priznavanja, so:

 1. ​​Izvirnik listine (oz. dvojnik ali drug dokument, ki v skladu z zakoni države, ki je listino izdala, nadomesti izvirno listino) o opravljenem predhodnem izobraževanju, s katerim se kandidat prijavlja na študij in za katerega želi priznavanje pravice dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja.

Izvirnik mora biti legaliziran na podlagi:

 • haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), pri čemer  mora biti žig APOSTILLE pravilno izpolnjen, oziroma
 • Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu. 
 1. ​​Neoverjena kopija listine o izobraževanju iz prejšnje točke.
 2. Sodno overjeni prevod listine o izobraževanju iz prve točke – na zahtevo pooblaščene osebe.
 3. Neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem.
 4. Kratek kronološki opis celotnega izobraževanja.  

Seznam dokumentov, potrebnih za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo izvora listine o izobraževanju, zato kandidatom priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov oz. informacijah v zvezi s postopkom priznavanja predhodno pozanimajo pri pooblaščeni osebi na Univerzi v Mariboru (kontakt: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, telefon +386 (2) 23 55 263, elektronska pošta: priznavanjeizobrazevanja@um.si, recognition@um.si, spletna stran: http://www.um.si/studij/priznavanje, skype naslov: HE Application and Information Service University of Maribor, uradne ure: od ponedeljka do petka 9.00−11.00 in 13.00−14.00).

Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/2011, št. 97/2011 – popr. in 109/2012) je dva meseca od prejema popolne vloge. Kandidatu, ki je vlogo za priznavanje oddal pravočasno, vendar ni pričakovati, da bo do 30. 9. 2018 prejel odločbo o priznavanju, svetujemo, da na fakulteto naslovi vlogo za podaljšanje roka za vpis iz upravičenih razlogov. 

Vzporedni študij

V študijskem letu 2018/19  na podiplomskem študiju vzporedni študij ne bo razpisan.