Dodatni izpiti za vpis na magistrski študijski program 2. stopnje (neustrezna strokovna področja)

Dodatne predmete opravljajo kandidati, ki so zaključili študijski program prve stopnje ali visokošolski strokovni program sprejet pred 11.6.2004 v obsegu najmanj 180 ECTS  in ne prihajajo iz področij ekonomije, poslovnih, organizacijskih in upravnih ved, družboslovja, pravnih ved.

Kandidati, ki so zaključili študijski program prve stopnje ali visokošolski strokovni program sprejet pred 11.6.2004 v obsegu najmanj 180 ECTS in ne prihajajo iz področij ekonomije, poslovnih, organizacijskih in upravnih ved, družboslovja, pravnih ved in se želijo vpisati na:

 • na usmeritvi Management podjetij v javni lasti in Upravljanje in vodenje podjetij s katerega koli področja,
 • na usmeritev Management informatike in elektronskega poslovanja s področja računalništvo (48) ali tehnika (52),
 • na usmeritev Mednarodna poslovna ekonomija in Management marketinga s področja hotelirstva in storitev (811)  in področja potovanja, turizem, prosti čas (812).

morajo pred vpisom v magistrski študijski program opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu 10 kreditnih točk po ECTS iz vsebin predmeta Osnove poslovnega komuniciranja, odločanja in informacijskih rešitev (10 ECTS).


Obveznosti pri predmetih, ki jih morajo kandidati (ki so zaključili študijski program prve stopnje ali visokošolski strokovni program sprejet pred 11.6.2004 v obsegu najmanj 180 ECTS in ne prihajajo iz področij ekonomije, poslovnih, organizacijskih in upravnih ved, družboslovja, pravnih ved) opraviti pred vpisom na usmeritve Ekonomija, Finance in bančništvo, Management informatike in elektronskega poslovanja, Management, organizacija in človeški viri, Management marketinga, Mednarodna poslovna ekonomija, Podjetništvo in inoviranje, Računovodstvo, revizija in davščine, Strateški in projektni management so:

 1. Osnove poslovne informatike (5 ECTS),
 2. Osnove marketinga (5 ECTS),
 3. Osnove računovodstva (5 ECTS) in
 4. Osnove finančnega poslovanja (6 ECTS),
 5. Osnove ekonomije (6 ECTS),
 6. Osnove organizacije in managementa (6 ECTS),
 7. Ekonomika podjetja (6 ECTS).

Obveznosti pri predmetih navedenih v zgornjem seznamu lahko kandidati opravijo med študijem na prvi stopnji.

Postopek prijave na diferencialne izpite za vpis na študijski program 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede v študijskem letu 2018/19

Kandidat se lahko prijavi na vse redno razpisane izpitne roke. Roki so objavljeni na spletni strani https://aips.um.si/IzpitniRoki.aspx.

Skladno s Cenikom UM znaša strošek:

 • diferencialni izpit za študij na 2. stopnji v znesku 96,00€ (za izpite, kjer je način ocenjevanja 100% pisni ali ustni izpit) ali
 • priprava na diferencialni izpit na 2. stopnji z izpitom 153,60€.  

Prijavnico s potrdilom o plačilu pošljete na naslov:

 • Ekonomsko-poslovna fakulteta, Služba za študentske in študijske zadeve, Razlagova 14, 2000 MARIBOR
 • ali na e-naslov referat.epf@um.si  

Rok za prijavo na izpit: vsaj 7 dni pred razpisanim izpitnim rokom;

Rok za odjavo z izpita:  vsaj 2 dni pred izpitom. Plačilo diferencialnega izpita se prenese na naslednji izpitni rok le v primeru pravočasne odjave od izpita. Po končanem izpitu nosilec (ocenjevalec) izpolnjeno prijavnico odda v referat za podiplomski študij, ki kandidatu izda potrdilo o opravljenem izpitu.

Fakulteta bo organizirala seminar za pripravo izpita iz predmeta Osnove poslovnega komuniciranja, odločanja in informacijskih rešitev

prof. dr. Samo Bobek, prof. dr. Polona Tominc, prof. dr. Damijan Mumel

Predavanja iz predmeta Osnove poslovnega komuniciranja, odločanja in informacijskih rešitev bodo potekala: (datumi za leto 2018 bodo znani naknadno)

 • ponedeljek, 11. 9. 2017 od 16h-20h prof. dr. Samo Bobek;
 • torek, 5. 9. 2017 od 16-18h prof. dr. Polona Tominc;
 • torek, 5. 9. 2017  od 18h-20h prof. dr. Vesna Čančer;
 • sreda, 6. 9. 2017 od 16h-20h prof. dr. Damijan Mumel.  

Predavanja bodo potekala v predavalnici P1.4 (Razlagova 14 v Mariboru).  

Izpit se bo izvedel previdoma eden ali dva tedna po končanih predavanjih, o natančnejšem datumu se boste z nosilci dogovorili na predavanjih.

Plačilo izpita

POLOŽNICA Prejemnik: UM EPF, Razlagova 14, 2000 Maribor, DŠ 71674705  

Račun: TR SI56 0110 0609 0124 275  

Referenca: EMŠO  

Namen: Izpit Osnove poslovnega komuniciranja, odločanja in informacijskih rešitev  

Znesek: 153,60 €  

Kopijo dokazila o plačilu in prijavnico pošljite na elektronski naslov gregor.bozic@um.si


Obrazci