Pogoji napredovanja v študijsko leto 2019/2020

Spoštovani študentke in študenti, redni in izredni študenti EPF!
Pred vami je intenzivno izpitno obdobje, ko boste opravljali izpite in izpolnjevali druge obveznosti pri predmetih vašega učnega programa. Želimo vam, da bi uspeli izpolniti pogoje za napredovanje v novo študijsko leto 2019/2020!


Pogoji za napredovanje

Visokošolski strokovni program 1. stopnje »Poslovna ekonomija«

  • Študent mora za napredovanje v 2. letnik opraviti študijske obveznosti v obsegu vsaj 45 ECTS.
  • Študent mora za ponavljanje letnika opraviti vsaj polovico obveznosti (30 ECTS) - oddati vlogo na Komisijo za študijske zadeve - KŠZ.
  • Študent mora za napredovanje v 3. letnik opraviti vse obveznosti 1. letnika in študijske obveznosti 2. letnika v obsegu vsaj 45 ECTS.


Univerzitetni program 1. stopnje »Ekonomske in poslovne vede«

  • Študent mora za napredovanje v 2. letnik opraviti študijske obveznosti v obsegu vsaj 45 ECTS.
  • Študent mora za ponavljanje letnika opraviti vsaj polovico obveznosti (30 ECTS) - oddati vlogo na Komisijo za študijske zadeve - KŠZ.
  • Študent mora za napredovanje v 3. letnik opraviti vse obveznosti 1. letnika in študijske obveznosti 2. letnika v obsegu vsaj 45 ECTS.

Status študenta po zaključku zadnjega semestra študija (nekdanji absolventski staž)

Sprememba Zakona o visokem šolstvu - pravica do koriščenja absolventskega staža

S študijskim letom 2012/2013 so se uveljavile spremembe glede trajanja oziroma prenehanja statusa študenta.

Na podlagi 70. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16) status študenta preneha:

-       študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,

-       študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje,

-       študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,

-       če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,

-       če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,

-       če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku,

-       če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,

-       če se izpiše,

-       če je bil izključen.

Ne glede na četrto alineo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.

V primerih iz četrte, pete in sedme alinee prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

Določbe 70. člena zakona se začnejo uporabljati s študijskim letom 2012/2013.

Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 že uveljavljali pravico, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, NI SPREMEMB. To pomeni, da jim status študenta preneha, če ne dokončajo študija v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra.

Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki bodo v času študija ponavljali letnik, spremenili študijski program ali smer pa jim status preneha ob zaključku zadnjega semestra. V tem primeru absolventskega staža ne more koristiti.


Odstopanje od vpisnih pogojev - Komisija za študijske zadeve