Usmeritve visokošolskega strokovnega študijskega programa "Poslovna ekonomija"

Dodiplomski visokošolski strokovni program »Poslovna ekonomija« omogoča študij na naslednjih devetih smereh:

  • Finance in bančništvo (FB)
  • Management (MN)
  • Marketing (MA)
  • Podjetniška informatika (PI)
  • Podjetništvo (PO)
  • Poslovna logistika (PL)
  • Računovodstvo (RA)
  • Turizem (TU)
  • Zunanja trgovina (ZT)

Študijski program obsega šest semestrov pedagoškega procesa na Ekonomsko-poslovni fakulteti in 395 ur prakse v podjetju ali drugi vrsti organizacije, ki omogoči študentu spozna­vanje dela in pridobitev praktičnih izkušenj na strokovnem področju izbrane smeri študija.

Visokošolski strokovni študij poslovne ekonomije zagotavlja vsem študentom temeljna znanja iz ekonomije in s posameznih področij poslovnih ved v okviru dvajsetih skupnih predmetov programa. Izvedbi teh predmetov so v celoti namenjeni prvi trije semestri študija. V manjši meri sooblikujejo skupni predmeti podobo programa tudi v kasnejših semestrih.

Ob vpisu v drugi letnik izbere študent študijsko smer. V četrtem semestru pridobi prva posebna smerna znanja. Nato v zadnjih dveh semestrih pridobiva predvsem znanja na izbranem ožjem strokovnem področju, ki jih v okviru obvezne strokovne prakse obogati s praktičnimi izkušnjami oz. se usposobi za izvajanje s smerjo študija povezanih strokovnih nalog.

Del študijskega programa je namenjen tudi izbirnim predmetom, s katerimi študent zaokroža pridobljena strokovna znanja.

Program se zaključi z izdelavo in zagovorom diplomskega dela.

Po uspešno končanem visokošolskem strokovnem študiju se lahko diplomantje vključijo v podiplomski specialistični študijski program “Poslovna ekonomija”.