Usmeritve univerzitetnega študijskega programa "Ekonomija"

Štiriletni univerzitetni študij ekonomije tvori 8 semestrov. Program je v prvih dveh letnikih enoten. Ob vpisu v tretji letnik ponuja fakulteta študentom naslednjih sedem smeri študija:

  • Finance in bančništvo (FB)
  • Marketing (MA)
  • Mednarodna menjava (MM)
  • Podjetništvo (PO)
  • Računovodstvo in revizija (RR)
  • Splošni management (SM)
  • Splošna ekonomija (SE)


V zadnjih dveh letnikih študij še vedno povezujejo nekateri skupni predmeti. Razen obveznih predmetov posamezne študijske smeri pa si študent del študijskega programa oblikuje še z izbirnimi predmeti, ki so lahko tudi iz programov drugih fakultet Univerze v Mariboru oz. drugih univerz, s katerimi ima Univerza v Mariboru oz. Ekonomsko-poslovna fakulteta sklenjene sporazume o sodelovanju (napr. Socrates-Erasmus program in drugi). Opravljeni izpiti na drugih fakultetah se študentu priznavajo in upoštevajo s pomočjo kreditnih točk.

Sestavni del programa je mesec dni obvezne prakse, ki jo mora študent opraviti do konca študija. Zaokroža ga diplomsko delo, ki ga izdela študent kot samostojno raziskovalno delo.

Študentje končajo študij z zakonskim absolventskim stažem.

Po uspešno končanem univerzitetnem študiju se lahko raziskovalno usmerjeni diplomantje vključijo v magistrski študijski program “Ekonomija in poslovne vede”, v magistrski MBA program, specialistični študijski program “Poslovna ekonomija” in na osnovi izpolnjevanja predpisanih pogojev na doktorski študij.