Razpis za dodelitev denarne pomoči študentom UM

Študentski svet Univerze v Mariboru organizira humanitarno akcijo z imenom Študenti za študente, in bo simbolno vstopnino na prireditev Gremo na prvi rok (znaša 2€) v celoti namenil denarni pomoči socialno šibkejšim študentom Univerze v Mariboru, ki kljub oteženemu socialnemu položaju uspešno opravljajo svoje študijske obveznosti.

Humanitarna akcija poteka na način, da se na Razpis za dodelitev denarne pomoči prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so državljani Republike Slovenije,
  • imajo status študenta na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2015/2016,
  • njihovi povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64 % neto povprečne plače na družinskega člana v istem obdobju.

Kandidati morajo prijavi priložiti:

  • izpolnjen obrazec: »Prijava na razpis za dodelitev denarne pomoči študentom UM«,
  • fotokopijo osebnega dokumenta,
  • potrdilo o statusu študenta za študijsko leto 2015/2016,
  • odločbo o odmeri dohodnine za leto 2014 za oba starša oziroma listine, ki izkazujejo druge vrste dohodkov po posameznem staršu (odločba o odmeri preživnine, odločba o odmeri pokojnine, ..). V kolikor starši niso prejeli odločbe za odmero dohodnine, prijavi priložite druge dokumente, ki izkazujejo družinske prihodke (odločba o dodelitvi denarne socialne pomoči, ipd.),
  • izpis opravljenih študijskih obveznosti in povprečne ocene študija kandidata vključno s študijskim letom 2014/2015, razen za študente, ki so prvič vpisani v prvi letnik študija, slednji priložijo maturitetno spričevalo.

Kandidati se na razpis lahko prijavijo do 23. oktobra 2015. Vse v navedenem roku prispele prijave bo obravnavala posebna komisija, ki jo bo imenoval Študentski svet Univerze v Mariboru.

Rezultati razpisa zaradi narave le-tega ne bodo javno objavljeni. Kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni pisno.

Več informacij o načinu prijave ter ostale podrobnosti so navedene v priloženem razpisu.

Študentski svet UM
www.ssum.um.si