Informacije o vpisu na 1. stopnjo študija

Pomembni datumi

Informativni dnevi15. 2. 2019 in 16. 2. 2019
Prvi prijavni rok12. 2. 2019 do 18. 3. 2019
Drugi prijavni rok 22. 8. 2019 do 29. 8. 2019

Prijava za vpis eVŠRok za zapolnitev še prostih mest

Objavljamo prosta vpisna mesta za Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest za študijsko leto 2019/2020. ​Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest traja od 25. do 26. septembra 2019 do 12 ure. E-prijavo lahko oddate na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Vsak kandidat lahko odda največ tri prijave. V eni prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis.

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:
- kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
- kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
- kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Kot pravočasna se upošteva:

1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 26. septembra 2019 do 12. ure, vse morebitne priloge pa je visokošolski zavod prejel do 26. septembra 2019 do 18. ure in

2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 26. septembra 2019 do 12. ure, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena visokošolskemu zavodu ali po pošti poslana na naslov, naveden v levem zgornjem kotu prijave za vpis. Visokošolski zavod mora prijavo za vpis z morebitnimi prilogami prejeti najkasneje do 26. septembra 2019 do 18. ure.


Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo do 26. septembra 2019 do 18. ure, ne glede na način dostave prispele pristojnemu visokošolskemu zavodu. Nepravočasno prispele prijave bodo zavržene. Sprejeti kandidati bodo o vpisu obveščeni po elektronski pošti. Vpis bo 30. 9. 2019.Izračun točk

Tabela za pretvorbo ocen

Primeri izračunavanja točk za razvrščanje v visokošo​lske študijske programe

Visokošolska prijavno-informacijska služba v skladu z določili Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 68/96) izračunava točke, na osnovi katerih razvršča kandidate v študijske programe.

Primer 1:

Kandidat se je prijavil v visokošolski strokovni študijski program Poslovna ekonomija na Ekonomsko poslovni fakulteti. Srednjo šolo je končal z zaključnim izpitom s štirimi predmeti (Slovenski jezik 3, Matematika 4, Zgodovina 2 in Kemija 4). V tretjem letniku srednje šole je bil zadosten, v četrtem pa dober.

V Razpisu za vpis (Objave MŠŠ, Ljubljana, 15. 1. 1999) je navedeno, da se v primeru omejitve vpisa izbira kandidate glede na uspeh pri zaključnem izpitu oziroma maturi (60% točk) in splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku (40% točk). 

Izračun točk:
Vsota ocen na zaključnem izpitu je 3+4+2+4=13 točk. V Tabeli za pretvorbo ocen 13 točkam v stolpcu “Zaključni izpit s štirimi predmeti” ustreza 65 točk v stolpcu “Normirane vrednosti”.

Vsota splošnih uspehov v 3. in 4. letniku je 2+3=5 točk. V Tabeli za pretvorbo ocen 5 točkam v stolpcu “3. in 4. letnik (ali zaključni izpit z dvema predmetoma)” ustreza 50 točk v stolpcu “Normirane vrednosti”.

Točke = 65 × 0,6 + 50 × 0,4 = 59 točk

Več primerov izračunavanja točk 


Več informacij o vpisu najdete na spletnih straneh Visokošolske prijavno-vpisne službe Univerze v Mariboru.